02.03.2018

Резултати от проведения писмен тест за длъжността „Ст. експерт” в Дирекция „Обществени поръчки”

Във връзка с провеждане на подбор чрез конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” в административно звено Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-141/20.02.2018 г. на Кмета на Община Поморие, реши:

І. ОБЯВЯВА резултатите от проведения писмен тест, както следва:

  1. Станислава Иванова Паксимова – 12 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  2. Златина Димова Димова – 13 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  3. Станислава Иванова Янева – 17 точки не се допуска до следващ етап-провеждане на интервю;
  4. Няма допуснати кандидати до следващ етап на конкурсната процедура – „Интервю”.

Председател на конкурсната комисия: 

Мирослав Динолов /п/