01.03.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 01.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на асфалтова база в ПИ с идентификатор 00833.9.403, намиращ се в местност „Герена” по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС” ООД

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул.”Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388, email riosv@unacs.bg, както и в сградата на Община Поморие на адрес: улица „Солна” № 5 в гр. Поморие.

Отдел УТООС

Община Поморие