28.02.2018

Обява, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /28.02.2018 г./

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп.)

Община Поморие съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и други, в част от поземлен имот с идентификатор 57491.505.5 по КККР на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Община Поморие.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул.”Перущица” №67,ет.3,п.к.388, email riosv@unacs.bg, както и в сградата на Община Поморие на адрес: улица „Солна” №5 в гр. Поморие.

Общинска администрация

Отдел „УТООС”