28.02.2018

Съобщение по ЗУТ за изслушване на заинтересованите лица по чл.196, ал.2 на ЗУТ

Съобщение по ЗУТ

Община Поморие съобщава на:

Константин Стоянов Стоилов
Управител на „СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ” ЕООД
ул. „Еделвайс” № 2, гр.Несебър

Уведомяваме Ви, че на 15.11.2017г. от Комисията по чл.196 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, назначена от Кмета на Община Поморие извърши проверка на имот № 127025 в землището на с.Порой, Община Поморие, с начин на трайно ползване – ведомствен път, общинска публична собственост.

Констатира се, че са реализирани прегради, представляващи част от метален навес и прозирна ограда върху имота.

Във връзка с горното и с цел спазване на разпоредбите на чл.196, ал.2 на ЗУТ за изслушване на заинтересованите лица е необходимо да се явите в ст.25 в сградата на Община Поморие в срок от 7 /седем/ дни от датата на получаване на настоящото писмо за съставяне на Констативен протокол на комисия, определена със Заповед № РД 16 139 / 20.02.2018 г. на Кмета на Община Поморие за обстоятелства по чл. 195, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатите са уведомени за съставяне на констативен протокол по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.