27.02.2018

Обявление по ЗУТ от 27.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Диекс инвест” ЕООД – заинтересована страна, обявление №Об-32/ 24.01.2018 г. за обявен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ: 57491.19.90 и 57491.19.91 в м. „Лахана” в землището на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 27.02.2018 г.