27.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 27.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИXV-219, кв. 25 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Йордан Ангелов Андонов
  2. „Промяна по време на строителство: надстройка с тавански жилищен етаж в ПИ № 00833.501.391 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Иван Николов Милев

Отдел УТООС

Община Поморие