27.02.2018

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена    информация

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена    информация

Брой заявления за достъп до обществена информация

Постъпили заявления за достъп до обществена информация:

 • От граждани – 2
 • От журналисти – 0
 • От фирми – 0
 • От неправителствени организации – 2
 • От чужденци – 0

ОБЩО: 4

Вид на заявлението:

 • Писмени заявления -1
 • Устни заявления – 0
 • Заявления по електронен път – 3

ОБЩО: 4

Вид на информацията:

 • Официална информация – 1
 • Служебна информация – 3

ОБЩО: 4

 

Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва:

Решения за: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • Препращане – 0
 • Частичен достъп – 0
 • Уведомление на заявителя за липса на исканата ОИ – 0

Отказ за предоставяне на ДОИ:

 • Засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие
 • Информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение
 • Исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца
 • Неуточнена информация -1

ОБЩО: 1

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация:

 • Веднага – 0
 • В 14-дневен срок – 2
 • В законоустановения срок след удължаването му – 1
 • След срока – 0

ОБЩО: 3