22.02.2018

Съобщение относно конкурсна процедура за длъжността Ст. експерт в Дирекция „Обществени поръчки”

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на подбор чрез конкурсна процедура за длъжността старши експерт в административно звено Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-16-141/20.02.2018г. на Кмета на Община Поморие, реши:

I.Допуска до решаване на писмен тест следните кандидати:

  1. Станислава Иванова Паксимова
  2. Златина Димова Димова
  3. Станислава Иванова Янева

II. Няма недопуснати кандидати до етап решаване на писмен тест.

Допуснатите кандидати да се явят на писмен тест на 28.02.2018г. от 12:00 часа в сградата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев”, находяща се в гр. Поморие, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 1, като носят лична карта.

Резултатите от теста и допуснатите кандидати до следващ етап на конкурсната процедура, както и датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап на процедурата ще бъдат обявени до 3 /три/ дни от провеждане на теста на официалната интернет страница на Община Поморие – www.pomorie.bg, както и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Поморие, с административен адрес – гр. Поморие, ул. Солна № 5.

До етап „интервю” на конкурсната процедура ще бъдат допуснати само кандидати, които са получили минимум 20 точки на писмения тест. Максималният брой точки, които кандидат може да получи е  30 точки.

Писменият тест ще е по направление – действащата нормативна уредба на територията на Република България, свързана с възлагането на обществени поръчки.

Председател на конкурсната комисия: Мирослав Динолов  /п/