20.02.2018

Обявление по ЗУТ от 20.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-30/24.01.2018г, за Разрешение за строеж №25/24.01.2018г  на гл.архитект на Общината за Обект: „Склад” в УПИ ІV-195, кв.17 по плана на с.Страцин, Община Поморие, съобщава  на Галин  Килиров  Рандев, като   собственик и заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 20.02.2018 г.