20.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 20.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на жилищна сграда А, В в УПИ I-2826, кв. 210 и жилищна сграда C, Dв УПИXXVII-2826, кв. 210 по плана на гр. Поморие”, с възложител: Щерион Мавродиев
  2. „Проект за преустройство за промяна предназначение на учебен център в хотел  в УПИ I-1130, кв. 81а по плана на гр. Поморие”, с възложител: „Шанс 07”  ЕООД

Отдел УТООС

Община Поморие