14.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 14.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Жилищна сграда в УПИ ХІV-1026, кв.80 по плана на гр.Каблешково /имот с идент. 35033.501.1026 по КККР на гр.Каблешково/, община Поморие ”, с възложители: Тодор Георгиев Палов и Йорданка Великова Палова.