14.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 14.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

  1. „Изграждане на петнадесет жилищни сгради в имот №57491.18.555, м. „Кошарите”, землище на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „Проект 7” ООД
  2. „Надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІV-277, кв.28 по плана на гр.Поморие, община Поморие”, с възложители: Спиридон Димитров Костадинов и Петър Димитров Костадинов.

Община Поморие

Отдел УТООС