14.02.2018

Обявление по ЗУТ от 14.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Пламен Михайлов Димитров – заинтересована страна, обявление №Об-23/ 17.01.2018г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: ІІ-265, ІІІ-266, V-267, VІ-268, Х-268 в кв.52 по регулационния план на с. Горица и ПИ: 580, 581, 582, 816, 818, 819 и 820 по кадастралния план на с. Горица. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 14.02.2018 г.