12.02.2018

Заповед №РД-09-3/ 06.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПУБЛИКУВА заповед №РД-09-3/ 06.02.2018г. на Областен управител на област Бургас, с която е дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: „Кабел 20 kV от въздушна линия средно напрежение, стълб №8 в землище гр.Ахелой до трансформаторен пост „Равда” в землище на с. Равда”.

Дата: 12.02.2018 г.

Вижте заповедта ТУК.