12.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 12.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Пристройка от външна метална стълба с два асансьора към хотелски комплекс  ВИА ПОНТИКА в УПИ І-2649, 2650, кв.223 по плана на гр.Поморие, ПИ с идентификатор 57491.509.53 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Феста хотели” АД.

Община Поморие

Отдел УТООС