09.02.2018

Обявление по ЗУТ от 09.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Роза Иванова Узунова – заинтересована страна, обявление №Об-31/ 24.01.2018г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-86 в кв.10 по плана на с. Габерово. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 

Дата: 09.02.2018г.