09.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 09.02.2018 г. 2

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на двадесет и пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 57491.18.216, местност „Кошарите” по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „СИКЕЙЛЕНД” ЕООД
  2. „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради в ПИ № 57491.18.627, местност „Кошарите” по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „Проект 7” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие