09.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 09.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на ограда с ел. автоматични портали и охранително съоръжение в ПИ № 57491.19.671 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  2. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИXXV– 298, кв. 25 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  3. „Външно ел. захранване на пристройка и надстройка на жилищна сграда в ПИ № 00833.501.317 (УПИVIII– 193, кв. 19) по КККР на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  4. „Изграждане външен водопровод от територията на с. Страцин до ПИ № 006229, местност „Навеса” по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Ахмед Мустафа Ахмед
  5. „Изграждане на бензиностанция, газстанция и пункт за технически прегледи на МПС заедно с необходимите обслужващи постройки, площи и съоръжения – етапно строителство в ПИ № 152023 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: Милчо Георгиев Николов

Отдел УТООС

Община Поморие