07.02.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 07.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:

  1. „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.501.382(УПИ ІХ-579, кв.2)  по КККР на гр.Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД;
  2. „Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ І, кв.62 по плана на с.Горица, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД;
  3.  „Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-350,356 кв.30 по плана на с.Страцин, Община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Отдел УТООС

Община Поморие