06.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 06.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на уличен водопровод и улична канализация за УПИ І-2826 и УПИ ХХVІІ-2826, кв.210 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Щерион Мавродиев.

Отдел УТООС

Община Поморие