06.02.2018

Комисията за защита от дискриминация организира открита приемна в Поморие

Община Поморие уведомява, че на 09 февруари 2018 г. /петък/ от 10.30 часа, в кабинета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Поморие, с адрес: ул. „Солна” № 15, етаж 1, в сградата на „Пансионата”, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или други прояви на нетолерантност.

За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

За повече информация – Ирина Иванова /Регионален представител на КЗД-Бургас/, тел. 056/826082, моб.тел. 0895 507 339.