05.02.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 05.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-384, кв.32 по плана на с.Бата, община Поморие”, с възложител: Стефан Стефанов Щерионов
  2. Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ”Изграждане на уличен водопровод с дължина 34м. за водоснабдяване на УПИ ХVІІІ-354 и ХVІІ-353 в кв.35 и УПИ ІV- 360 кв.36 по плана на село Лъка, община Поморие”, с възложител: Стефан Николаев Кодев.

Отдел УТООС

Община Поморие