02.02.2018

Обявление по ЗУТ от 02.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Таира” ООД – заинтересована страна, заповед №РД-16-18/ 08.01.2018г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: ІІІ-69 и ІV-70 в кв.57 по плана на с. Горица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 02.02.2018г.