01.02.2018

Започнаха строително-монтажните дейности в СУ „Иван Вазов“ Поморие

Днес в сградата на СУ „Иван Вазов“ (начален курс на обучение) се проведе начална пресконференция по проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие”. Проектът е по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0038-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кметът Иван Алексиев, ръководителят на проекта Георги Петков и представителите на фирмата изпълнител посочиха основните цели, дейности и очаквани резултати. Пет са обществените сгради, които се финансират от оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., като най-големият проект в общината е този за СУ „Иван Вазов“ Поморие.

„Вярвам, че ще посрещнем новата учебна година в една обновена, енергийно ефективна сграда, която ще създаде по-добри условия за обучението на нашите деца. Още една хубава новина е, че част от дейностите ще бъде ремонтът на физкултурния салон, а паралелно с това, по друга програма и със собствено финансиране, ще благоустроим и цялото дворно пространство“, каза кметът Иван Алексиев.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0038-C01 „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие“-гр.Поморие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”