31.01.2018

Стартира проектът за енергийна ефективност на СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие

На 01.02.2018 г. /четвъртък/, от 11.00 часа, в сградата на СУ „Иван Вазов“ /начален курс на обучение/ ще се проведе начална пресконференция на Община Поморие, на която  ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по Проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие” по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0038-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

От 11.30 часа, в двора на училището ще се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира реализацията на строително-монтажните дейности по проекта.

 

Основна цел на проекта:

Да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура в гр. Поморие.

Очаквани резултати: 

  • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата на СОУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
  • Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

 

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0038-C01 „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие“-гр.Поморие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”