26.01.2018

Заповед РД-16-87/25.01.2018 г. (за забрана на митинг)

ЗАПОВЕД

№ РД-16-87/25.01.2018 г.
гр. Поморие

Във връзка с писмо с вх.рег.№91-11-39-2/25.01.2018 година, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.12, ал.2, т.3, 4  и ал.3 от ЗСММ, и Заповед №РД-15-60/24.01.2018 година на Директора на РЗИ гр.Бургас,

ЗАБРАНЯВАМ

провеждането на протестен митинг от Гражданска инициатива „Да спасим Яворовите скали“ , насрочен за провеждане на 27.01.2018 година / събота/ в периода от 11,30 до 13,30 часа на кръговото кръстовище в гр.Поморие, намиращо се до манастир „Свети Георги Победоносец“ / пресечната точка на ул.“Княз Борис I“ и улица „Манастирска“/ в гр.Поморие, със следните мотиви:

1.Съгласно чл.12, ал.2, т.3 от ЗСММ „(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:

  1. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;

Със Заповед №РД-15-60/24.01.2018 година на Директора на РЗИ гр.Бургас, е обявена грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 24.01.2018 година, като в т.8 от същата заповед, изрично е посочено „ограничаване на масовите мероприятия-събрания, конференции, митинги, спортни мероприятия и други.“

С протокол от заседание на Регионалния щаб за борба с грип и ОРЗ са взети решения в същия смисъл.

2.Съгласно чл.12,ал.2, т.4 от ЗСММ „(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:

  1. нарушават правата и свободите на другите граждани.

В цитираното по-горе писмо от от Гражданска инициатива „Да спасим Яворовите скали“ е написано, че : „Няма да бъдат затваряни пътните артерии и няма да се пречи на движението на МПС, освен в рамките на 15 минути, когато се отслужва молебен до статуята на „Свети Георги“. От цитираното е видно, че макар и за 15 /петнадесет/ минути, движението на МПС ще бъде преустановено в двете посоки. Улица „Княз Борис I“ е главна и единствена пътна артерия, свързваща старата и новата част на града. Възпрепятстването на движението на всички МПС в двете посоки, неминуемо води до нарушаване правата и свободите на другите граждани.

Заповедта да сведе до знанието на Началника на РУ“Полиция“ гр. Поморие и организаторите на митинга, за сведение и изпълнение.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/
Кмет на Община Поморие