23.01.2018

МИГ-Поморие стартира приема на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“

„МИГ-Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти: BG05M9OP001-2.013  “МИГ Поморие –Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“, реализацията на която има за цел социално-икономическа интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за подхода Водено от общностите местно развитие и е с два крайни срока за кандидатстване: 16:00 часа на 23.04.2018 г. и 16:00 часа на 23.04.2019 г.

Проекти могат да подават доставчици на социални услуги; работодатели; Община Поморие; обучителни организации по ЗПОО, ЗНП и ЗВО; читалища; неправителствени организации; кооперации за хора с увреждания и регистрирани поделения на вероизповеданията, за дейности, които ще се изпълняват на територията на община Поморие.

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 10 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 300 000 лв.

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Поморие“ www.mig-pomorie.eu, в подраздел „Документи за кандидатстване“, раздел „Стратегия МИГ Поморие“, както и в Информационната система ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg.

В срок до 02.04.2018 г. можете да задавате въпроси и да поискате допълнителни разяснения по Насоките за кандидатстване, като изпратите имейл на: office@mig-pomorie.eu като ясно посочите номера на процедурата за набиране на предложения.

Проектните предложения по процедурата за подбор на проекти могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.