22.01.2018

Конкурс за длъжността Старши счетоводител в дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” в Община Поморие

На основание Заповед № РД-16-67 /19  .01.2018 г. на Кмета на Община Поморие, Общинска администрация – гр. Поморие

ОБЯВЯВАМ:

  Конкурс за длъжността: 1 бр. старши счетоводител в дирекция „Бюджет, финанси и счетоводни дейности” в Община Поморие.

  1. Вид правоотношение – трудово, като с одобрения кандидат се сключва трудов договор /с шест месечен срок на изпитване в полза на работодателя / и при спазване изискванията на чл. 107а от Кодекса на труда.
  1. Кратко описание на длъжността старши счетоводител, съгласно длъжностната характеристика:

Основните и преки задължения на старши счетоводител включват:

– изготвя справки за изплатени суми, които се възстановяват от други бюджета; анализира и осчетоводява документите по сметките за разходи по бюджета и движението на паричните средства в разходните каси; води регистри на счетоводните сметки за който отговаря; участва в комисии на  МОЛ и инвентаризации и др.

  1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността – кандидатите за заемане на длъжността трябва:

а) да са дееспособни лица;

б) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

в) да имат завършено  висше икономическо образование степен бакалавър или по-висока със счетоводна насоченост;

г) професионален опит-5год. минимум;

д) да притежават  компютърна грамотност;

е) да е запознат с нормативните документи касаещи длъжността – Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

ж) комуникационни умения и умения за работа в екип;

  1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) автобиография европейски образец;

в) заверено от кандидата копие „Вярно с оригинала” от документи:

–  за придобитото образование;

– за придобити допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);

– удостоверяващи продължителността на професионалния опит

г) декларация от кандидата по образец;

Документите следва да се подават в срок : от дата на публикуване на обявата до 05.02.2018 г. (включително) в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 15, Център за административно обслужване, деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с примерна длъжностна характеристика за длъжността.

  1. Начин на провеждане на конкурсната процедура

а) подборът ще се проведе на два етапа:

– първи етап – по документи;

– втори етап – провеждане на интервю-събеседване.

б) до участие до интервюто-събеседване ще се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

  1. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността: от 510 лв. до 1300 лв.
  2. Списъците и други съобщения във връзка с провеждането на подбора да се обявяват на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и на информационните табла в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 15

ИЗТЕГЛИ: Декларация и Заявление

 КМЕТ  НА  ОБЩИНА ПОМОРИЕ: ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/