19.01.2018

Заповед РД-16-65/19.01.2018 г.

З А П О В Е Д 

№ РД-16-65 / 19.01.2018 г. – гр. Поморие

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Вътрешните правила за управление на човешките ресурси и Кодекса на труда

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе подбор чрез конкурсна процедура за длъжността: Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Поморие.

 1. Описание на длъжността:

Младши експерт „Обществени поръчки” чрез трудовите си задължения обработва информация във връзка с административното обслужване на Дирекция „Обществени поръчки” и води регистър на Обществени поръчки на Община Поморие. Осъществява техническото обслужване на Дирекция „Обществени поръчки” като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; класифицира, подрежда и актуализира документация свързана с регистър на Обществени поръчки на Община Поморие.

Основните и преки задължения на Младши експерт „Обществени поръчки” включват:

води и поддържа регистър на Обществени поръчки на Община Поморие;

– съхранява преписките до предаването им в архива;

– изготвя справки при поискване във връзка с воденето и поддържането регистър на Обществени поръчки на Община Поморие;

– при поискване дава информация по регистъра на Обществени поръчки на Община Поморие;

– подготвя необходимите документи за законосъобразното провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;

–  участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки след издадена заповед на възложителя;

– изготвя заповеди, протоколи, доклади, решения и други необходими документи, включително и справки, свързани с дейността на дирекцията.

– пази в тайна сведенията, които са му станали известни при изпълнение на възложената му работа;

– допълнителни задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на Общината, свързани с работата му.

– Участва в комисии и работни групи, назначени от кмета на общината.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността – кандидатите за заемане на длъжността трябва:

а) да са дееспособни лица;

б) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

в) да имат придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.  Професионалната област в която  е придобита образователната степен е без ограничение.

г) да притежават познания в областта на: компютърните технологии

д) да притежават способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите;

е) комуникационни умения и умения за работа в екип;

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

а) заявление за участие в конкурса по образец;

б) автобиография европейски образец;

в) заверено от кандидата копие „Вярно с оригинала” от документи:

–  за придобитото образование;

– за придобити допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);

– удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако кандидата притежава такъв);

г) декларация от кандидата по образец;

 1. Документите по т. 3 следва да се подават в срок до 19.02.2018 г. (включително) в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 15, Център за административно обслужване, Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с примерна длъжностна характеристика за длъжността.

 1. Начин на провеждане на конкурсната процедура

а) подборът да се проведе на два етапа:

– решаване на писмен тест;

– интервю

б) До участие до решаване на писмен тест да се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

 1. В седемдневен срок от провеждане на интервюто комисията да изготви и да ми представи протокол за класиране на кандидатите.
 2. С одобреният кандидат да се сключи трудов договор със срок за изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя при спазване изискванията на чл.107а от КТ.
 3. Граници на основната месечна заплата, определена  за длъжността: от 510 лв. до 1 100лв. (Съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация). При назначаване на Младши експерт „Обществени поръчки” размерът на индивидуалната му основна месечна заплата да бъде определена съгласно чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 4. Обявлението за започването на настоящия подбор да се обявяви на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и на информационните табла в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 15.
 5. Списъците и други съобщения във връзка с провеждането на подбора да се обявяват на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и на информационните табла в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” № 15.
 6. Главен експерт „Човешки ресурси”, да предприеме необходимите технически действия по обявяването и провеждането на процедурата за подбор.

Контрол по изпълнение на заповедта да се осъществи от Тони Митев – секретар на Община Поморие.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Главен експерт „Човешки ресурси” и служителят, посочен да осъществява контрол по нея за сведение и изпълнение.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/
Кмет на Община Поморие