16.01.2018

Съобщение съгласно чл.128, ал.2 от ЗУТ от 16.01.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Днес, 16.01.2018г., Община Поморие, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, разгласява, че в Държавен вестник брой 6 от 16 януари 2018г. е публикувана обява:

„Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”, Вариант ІІ, с трасе и сервитут на електропровода, преминаващи през територията на община Поморие и засягащи поземлени имоти в землищата на с.Бата, с.Страцин и с.Косовец, както следва: в землище с.Бата – през ПИ 000884 /пасище, мера, общинска публична собственост/; в землище с.Страцин – през ПИ 000517 /полски път, общинска публична собственост/, ПИ 000582 /полски път, общинска публична собственост/, ПИ 030009 – нива /общинска частна собственост/; в землище с.Косовец – през ПИ 000006 /пасище, мера, общинска публична собственост/, ПИ 000012 /дървопроизводителна горска площ, общинска частна собственост/, ПИ 000108 /дървопроизводителна горска площ, общинска частна собственост/, ПИ 000109 /дере, общинска публична собственост/, ПИ 000203 /полски път, общинска публична собственост/, ПИ 000204 /полски път, общинска публична собственост/, ПИ 001001 /нива на Стоян Стоянов Пейков/, ПИ 001002, ПИ 001041, ПИ 003002 /ниви на Ставен АД/, ПИ 001029 /нива на Юзеир Осман Али/, ПИ 001030 /нива на Николай Грудимиров Грудев, ПИ 001040 /нива на Тотю Тотев Малешков/, ПИ 001042 /нива на Иван Раденков Петров/, ПИ 001047, 001048, 001051 и 001052 /ниви на Христо Вълчев Ройдев/, ПИ 003004 /нива на Азис Реджеб Али/, ПИ 003005 /нива на Калчо Николов Коев/, ПИ 003006 /нива на С.И.Г ООД/, ПИ 003007 /нива на Матю Неделчев Стоев, ПИ 003010 /нива, общинска частна собственост/, ПИ 003011 /нива на Веселина Петрова Ройдева/, ПИ 003012 /нива на Кръстю Стоянов Иванов/, ПИ 003013 /нива на Недялка Стоянова Хараламбова/, ПИ 003014 /нива на Желязко Грозев Стоянов/.

Проектът за ПУП-ПП е изложен в сградата на община Поморие, ул.„Солна” №5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.