12.01.2018

ЗАПОВЕД № РД-16-27/ 10.01.2018 г. – гр. Поморие

ЗАПОВЕД № РД-16-27/ 10.01.2018 г.-гр. Поморие

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД – 16 – 5/03.01.2018 г. на Кмета на Община Поморие.

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Изменям името на дерегистрираното лице посочено в т. 1 от своя Заповед № РД – 16 – 5/03.01.2018 г., по следния начин: от Валентина Томова Коршутова на Валентина Афанасиевна Христова.
  2. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД – 16 – 5/03.01.2018 г. на Кмета на Община Поморие ;
  3. В останалата си част Заповед № РД – 16 – 5/03.01.2018 г. на Кмета на Община Поморие остава непроменена.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители посочени в Заповед № РД – 16 – 5/03.01.2018 г. на Кмета на Община Поморие.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тони Митев – Секретар на Община Поморие.

Иван Алексиев/п/

Кмет на Община Поморие