09.01.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 09.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-665, кв.15 по плана на гр. Поморие (ПИ 57491.503.457 по КККР на гр.Поморие), община Поморие”, с възложители: Катя Илиева Атанасова, Желязка Димитрова Гогулева, Янка Димитрова Такова, Таня Георгиева Лефтерова, Марияна Георгиева Койчева, Димитър Илиев Димитров.