09.01.2018

Обявление по ЗУТ от 09.01.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Ноуха Компани” ЕООД – заинтересована страна, заповед №РД-16-19/ 08.01.2018г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 35033.22.373 м. „Банята” в землището на гр. Каблешково. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Помори

Дата: 09.01.2018 г.