08.01.2018

Съобщение за инвестиционни предложения от 08.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 35033.501.986 (УПИXIX– 986, кв. 82) по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД
  2. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.501.1195 (УПИXII – 495,кв. 28) по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие