04.01.2018

ЗАПОВЕД № РД-16-6/ 03.01.2018 г. – гр. Поморие

ЗАПОВЕД № РД-16-6/ 03.01.2018 г.гр. Поморие

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната власт, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 29.12.2017 г. на комисия назначена със Заповед № РД- 16-1496/28.12.2017 г. на Кмета на Община Поморие и Заявление с вх. рег. № 94И-1109-1/22.12.2017г. от  Иван Фотев Радинов

ЗАПОВЯДВАМ:

            Да бъдат заличени следните адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на:

  1. Светлин Енев Енев, адрес: общ. Поморие, гр. Ахелой, ул. „Струма“ № 37.

            Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО“  към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ „ГРАО“- гр. Бургас, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението. Да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването ѝ на информационното табло в общинския център гр. Поморие, ул.“Солна“ № 5, както и публикуването и на интернет страницата на Община Поморие.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Тони Митев- Секретар на Община Поморие.

            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

ИВАН АЛЕКСИЕВ/п/

Кмет на Община Поморие