04.01.2018

ЗАПОВЕД № РД-16-5/ 03.01.2018 г.

 ЗАПОВЕД № РД-16-5/ 03.01.2018 г. – гр. Поморие

            На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната власт, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с протокол от 29.12.2017 г. на комисия назначена със Заповед № РД- 16-1484/22.12.2017 г. на Кмета на Община Поморие и заявление с вх. рег. № 94Н-186-2/19.12.2017г. от Никола Томов Коршутов

ЗАПОВЯДВАМ:

            Да бъде заличена адресната регистрация по настоящ адрес на:

  1. Валентина Томова Коршутова, адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 13

            Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „ГРАО“  към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, чрез ТЗ „ГРАО“-гр. Бургас, за автоматизирано заличаване на лицата от регистъра на населението. Да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването ѝ на информационното табло в общинския център гр. Поморие, ул.“Солна“ № 5, както и публикуването и на интернет страницата на Община Поморие.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Тони Митев- Секретар на Община Поморие.

            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването не спира изпълнението.

ИВАН АЛЕКСИЕВ/п/

Кмет на Община Поморие