02.01.2018

Съобщение за инвестиционно предложение от 02.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1. „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-306, кв. 24 по плана на с. Горица, община Поморие”, с възложител:

Катеринка Василева Сокурова

Отдел УТООС

Община Поморие