28.12.2017

Писмо от БД „Черноморски район“ относно нови водовземни съоръжения в района на с. Каменар