28.12.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 28.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1. „Преработка по време на строителство за обект: Многофамилна жилищна сграда, намиращ се в УПИ II – 5202, кв. 253, представляващ ПИ № 57491.501.379 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ДН 7” ЕООД

Отдел УТООС

Община Поморие