21.12.2017

Съобщение за обществен достъп

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за напояване чрез дъждуване на овощен масив (райска ябълка и други подобни) и водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци в поземлени имоти находящи се в местност „Кантона”, землище на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: „БТ АГРО” ООД.

Напоителната система ще обхване масив от овощни насаждения върху площ от 100 дка и ще бъде организирана в следните поземлени имоти: №57491.1.198, 57491.1.199, 57491.1.216, 57491.1.342, 57491.1.341, 57491.1.295, 57491.1.288, 57491.1.44, 57491.1.343, 57491.1.344, 57491.1.52, 57491.1.200, 57491.1.55 по КККР на гр. Поморие, находящи се м. Кантона, община Поморие. Водовземните съоръжения ще бъдат разположени в ПИ № 57491.1.198 и ПИ 57491.1.199 по КККР на гр. Поморие, община Поморие.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие на адрес: гр. Поморие, ул. „Солна” №5,  Център за административно обслужване, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие