20.12.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 20.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1. „Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-116, кв. 11 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Невсе Смаил Адем

2. „Изграждане на жилищна сграда в УПИ – IX-316, кв. 19 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Сюлейман Христем Едем