20.12.2017

Съобщение относно постановено решение по ОВОС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постановено решение по ОВОС №4-4/2017 г. на M инистъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас” с възложител: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

Решение по ОВОС №4-4/2017г. е достъпно на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg в Превантивна дейност/ОВОС/ Решение по ОВОС – 2017г.

Отдел УТООС

Община Поморие