18.12.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 18.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1. „Вътрешно преустройство с промяна на предназначението от магазин в кафе – сладкарница „Зефир” в ПИ № 57491.501.420.1.32 по КККР на гр. Поморие ”, с възложител: Виктория Андреевна Душатнина

 Отдел УТООС

Община Поморие