18.12.2017

Обявление по ЗУТ от 18.12.2017 г. 2

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Валери Иванов Пенев, Иван Петров Пенев и Даниела Валентинова Пенева – заинтересована страна, заповед №РД-16-1365/ 21.11.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: ХІV-370 и ХV-371 в кв.36 по плана на с. Лъка. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 18.12.2017 г.