18.12.2017

Обявление по ЗУТ от 18.12.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Рамзия Ахмедова Мехмедова – заинтересована страна, обявление №Об-410/ 21.11.2017г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: V-15, VІ-16, VІІ-17, ХІ-15, ХІІ-16, ХІІІ-16 и ХІV-16 в кв.3 по плана на с. Габерово. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 18.12.2017 г.