15.12.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

1.      Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.501.125 по КККР на гр. Поморие (УПИ ІІ-5056,  кв.233 по плана на гр.Поморие), Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД;

2.      Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория Лейкс Норт” в ПИ 57491.18.723  по КККР на гр. Поморие, Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД;

3.      „Външно ел. захранване на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 57491.507.214  по КККР на гр.Поморие, (УПИ І-1715, кв.129  по плана на гр. Поморие), Община Поморие”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД;

4.      „Подмяна на трансформатор с мощност 400 kVА в съществуващ БКТП „Брокат 3”, находящ се в ПИ 57491.18.627 по КККР на гр. Поморие, община Поморие, с нов трансформатор с мощност 800 kVА”, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ”  ЕАД.

Отдел УТООС

Община Поморие