14.12.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 14.12.2017 г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Външно ел. захранване на обект: „Производствено складова база” в ПИ 57491.512.7, местност „Хонят”, землище на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Димитър Атанасов Севастиянов.
  1. Решение БС-111-П/2017г. на Директора на РИОСВ- Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на три вилни сгради в ПИ 35033.17.5, ПИ №35033.17.23, ПИ №35033.17.24, местност „Пътеката”, землище на гр.Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Харисън пропъртис” ЕООД.

 

Отдел УТООС
Община Поморие