14.12.2017

Дневен ред на тридесет и третото заседание на Общински съвет – Поморие /обновена/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 33-то заседание – 21.12.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам тридесет и трето заседание на Общински съвет – Поморие на  21.12.2017 г. /четвъртък/, от 11.00 часа, в ГХГ „Дечко Стоев“ Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-748/17.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно дарение на задънена улица /тупик/ в полза на Община Поморие.

         2.ОС-782/04.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.

         3.ОС-787/07.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.18 по плана на с.Лъка.

         4.ОС-788/07.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ХVІ, кв.7 по плана на гр.Каблешково.

         5.ОС-789/07.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.

         6.ОС-790/08.12.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост.

         7.ОС-791/08.12.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост.

         8.ОС-807/11.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.

         9.ОС-785/06.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

         10.ОС-792/08.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод за захранване на ПИ 57491.13.189 в м.”Хонят”, землище гр.Поморие.

         11.ОС-793/08.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV в кв.78 по плана на гр.Поморие.

         12.ОС-794/08.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 кV за захранване на нов БКТП за ПИ 35033.22.373 в м.”Банята”, землище гр.Каблешково.

         13.ОС-795/08.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ в кв.20 по плана на с.Бата.

         14.ОС-798/08.12.2017г. Докладна записка от Кунчо Гайдов- Зам.кмет на Община Поморие, относно внесено предложение от управителя на фирма „Конкорд-7” ЕООД за намаляване броя на курсовете през зимния период в почивните и празничните дни по маршрутно разписание гр.Поморие – гр.Бургас от квотата на Община Поморие.

         15.ОС-808/11.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно партньорство между Община Поморие и център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена” – гр.Бургас.

         16.ОС-809/11.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ І в кв.189а по плана на гр.Поморие.

         17.ОС-813/13.12.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Сибелина Ядоллах Магаминия.

18.Текущи.

АДАМ АДАМОВ       /п/
Председател на Общински съвет – Поморие