11.12.2017

Дейностите по проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Лот 2 започнаха

oprr

На 07.12.2017 в Община Поморие се проведе начална пресконференция, на която бяха представени основните цели, дейности и очаквани резултати по Проект  „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр. Поморие – 2“, който се осъществява  по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0142-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев приветства всички присъстващи. Сред тях бяха собствениците на жилища и членове на сдруженията на етажна собственост на трите многофамилни жилищни сгради, изпълнителите на CМР дейностите, медии и граждани. Кметът изтъкна обществената значимост на проекта, чието реализиране ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на следните адреси: ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30.

Инж. Николай Бояджиев, Ръководител на проекта, детайлно презентира ключови моменти от жизнения цикъл на проекта, като акцентира върху параметрите, обхвата и графика за изпълнение на дейностите. Общата  стойност възлиза на 1 660 665,55 лв.  с ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Освен за СМР, са предвидени средства за изпълнение на строителен надзор, осъществяване на независим финансов одит и за информация и публичност на проекта. Осъществяването на мерките за енергийна ефективност ще осигури рентабилна експлоатация на  трите сгради и ще позволи устойчиво да продължи използването и поддържането им, като се подобрят значително условията на живот за собствениците на жилища.

Веднага след пресконференцията се проведе и официална церемония „Първа копка“ по повод стартиране на  строително-монтажните дейности по проекта.

Тази публикация е създадена в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0142-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”