08.12.2017

Обява за свободно работно място за длъжността „Касиер-домакин“ в ДГ „Теменуга“ гр.Ахелой, общ. Поморие

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ОБЯВЯВАМ ДВЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
по чл.67 ал.1 и във връзка с чл.70, ал.2 от КТ

Длъжност: КАСИЕР-ДОМАКИН ДЕТСКА ГРАДИНА

Код по НКПД: 4311 2002

Брой свободно работно място: 1/едно/

Място на работа: ДГТеменуга”, гр. Ахелой, общ. Поморие

Длъжност:0,5 ГОТВАЧ – 0,5 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Код по НКПД:5120 2001 и 5312 3003 Брой свободно работно място : 1/едно/

Място на работа : ДГТеменуга” гр. Ахелой общ.Поморие Изисквания за заемане на длъжностите:

 1.       Образование СРЕДНО

 2.      За работна позиция касиер – домакин ДГ – компютърна грамотност и стаж по обявената длъжност.

3.      За работна позиция-0,5 готвач 0,5 пом.възпитател – диплома със специалност готвач. Стаж по специалността -Зг.

4.      Да не страдат от заболявания и отклонения , които застрашават живота и здравето на децата и персонала.

5.      Вид трудов договор: за неопределено време с първоначален изпитателен срок в полза на работодателя.

Необходими документи за кандидатстване:

1.      Заявление за заемане на длъжността до директора на детската градина.

2.      Трудова автобиография – CV.

3.    Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация необходими за заемане на длъжностите..

4.      Свидетелство за съдимост.

5.    Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.

6.      Здравна книжка.

Начин за подбор на кандидатите – от работодателя, чрез:

1. Подбор по документи.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 05.12.201*7 год. до 22.12.2017 год./вкл./в сградата на ДГ ’’Теменуга” гр. Ахелой, община Поморие от 7.30 ч. до 17.00 ч.

Лице за контакт: К.Вражева, тел. 0596/ 85 126 моб. 0887 560 980